Založiť webovú stránku alebo eShop

Náklady na špeciálku2016

Vyúčtovanie nákladov na VII. špeciálku wyandotiek dňa 12.11.2016

vo Sverepci.

 

Náklady:  1,Poháre na ceny  od firmy Sport trofej Pavlovič          175,45 €

                  2, Kapusta Kaufland                                                                  8,67 €

                  3, Klobása + mäso firma Pavlech                                         55,86 €

                  4, Pečené prasa  - Terno                                                      175,00 €

                  5, Plastový riad / raz za 3 roky/                                           25,71 €

                  6, Chlieb, makovníky a drobný tovar                                 54, 20 €

                  7, Tovar obchod                                                                      59,88 €

                                                                                 -------------------------------------------

                   Náklady spolu:                                                                     554, 78 €

 

 

Príjmy:   1, Štartovné + katalógy                                                         108, 00 €

                2, Predaj katalógov                                                                   13, 00 €

                3, Predaj krmív a vitamínov                                                    25,50 €

                4, Dobrovoľné vstupné                                                            17, 00 €

                5,Sponzorské: 80+50+30+20+10 =                                       190, 00 €

                6, Bufet                                                                                      160, 00 €

                                                                                ---------------------------------------------- Príjmy spolu:                                                                                            513,50 €

 

Celkový výsledok:                                                                  - 41,28 €

 

V podstate nás 7. špeciálka stála  41,28 €

                                   Požiadavka nákladov na konanie špeciálky v Žiline.

Na základe rozhodnutia VČS klubu, výbor požiadal ZO SZCH Žilina o kalkuláciu na konanie
špeciálky v Žiline  dňa 12.11.2016 s týmito požiadavkami.

Požiadavka:                                Kalkulácia v Žiline.                 Celkové náklady klubu
––––––––––––––––           ––––––––––––--              –––––––––––––––––––––                      

Nájom haly na jeden deň:                    60 €

Energie :                                                   30 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                      
Spolu:                                        90 €      z toho sponzor Hollý 45€     _               45 €

Raňajky, desiata, obed 40 ks                160 €                                      _              160 €
Káva, čaj, keksy 80 ks                               40 €                                     _                40 €
Klietkové 80 klietok:                        po 1,70 €                                      _              136 €
Poháre , ocenenie                                   140 €                                       _              140 €
 
Náklady na konanie špeciálky v Žiline by  činili:                              _               521 €

Príjmy:

Za katalógy     40 €                                                                                              _   40 €

Celkové náklady klubu na špec. v Žiline by predstavovali pre klub        _    481 €


Pre porovnanie špeciálka vo Sverepci v r. 2015 stála klub  143 €, čo je o 338 € menej.

                 

                                           Vyhodnotenie VI. špeciálky Wyandotiek

Celkom sme mali na VI. špeciálku prihlásené 52 ks veľkých wyandotiek v siedmych farebných rázoch a 154 ks zdrobnených wyandotiek v sedemnástich farebných rázoch.
Ako novinky boli vystavené zdr. wyandotky hnedé vlnité, biele kolumbie modré a žlté čierno lemované, ktoré sme doteraz nechovali.
Celková úroveň bola ovplyvnená tohoročným zlým počasím, kde bolo vystavených veľa náhradných zvierat, pretože veľa plánovaných zvierat na vystavenie boli v stave silného rozpŕchnutia a neboli schopné výstavy, najmä u veľkých, ale aj u zdrobnených.
V posledných rokoch nie je ľahké naplánovať čas liahnutia, tak ,aby zvieratá dorástlido termínu výstav do výstavnej kondície.
Treba však povedať, že na výstave boli vystavené aj veľmi kvalitné kusy najmä u zdr. strieb. sf. vlnitých chovateľov Ladislava Almáša, Miška Ivanca, u zdr. bielych u chovateľa Jaroslava Maskaľa,Petra Marčišovského, u lososových p. Jara Maskaľa, ako aj u oranž. sf. vl. priateľa MGR. Denisa Líšku. U veľkých modrých p. Janka Piatničku, str. č. lem. p. Jozefa Marciníka, kde bola vyrovnaná kvalita všetkých zvierat. Okrem toho bolo aj veľa kvalitných jedincov v kolekciách./ výsledky tvoria samostatnú prílohu/. Chcel by somtouto cestou poďakovať všetkým vystavovateľom ,oceneným chovateľom zablahoželať k dosiahnutému úspechu a zaželať veľa úspechov na CŠV v Nitre.
Ukázalo sa, že je nutné naďalej zlepšovať zvieratá v type, najmä v šírke trupov, chrbtové línie, dĺžke trupu, ale aj vo výške postoja a v šírke chvostov. Veľmi dôležité, je stále zlepšovať farby a kresby, nakoľko sa vyskytli niektoré zvieratá s nepravidelnou  lemovanou kresbou ale aj s rozmazanou, alebo nedostatočnou kresbou.
Ukázala sa nutnosť rozšírenia počtu chovateľov jednotlivých farebných rázov, nakoľko nie je možnosť vzájomnej výmeny plemenníkov a núti to chovateľov stále cestovať a zháňať ich v zahraničí, čo nie je vždy dobré.
Naďalej je nutné rozširovať chovy veľkých wyandotiek, zárukou čoho by mali byť aj noví členovia, ktorých bolo na VČS prijatých šesť a majú záujem chovať a niektorí aj chovajú veľké plemená.
Posúdenie zvierat vykonali, rýchle a kvalitne posudzovatelia SZCH: p p. Jozef Špaňur, František Ranínec, Peter Korec a Jaroslav Capek, ktorým chcem poďakovať za kvalitnú prácu a cenné rady ktoré môžu naši členovia využiť pri zušľachťovaní wyandotiek.

Výstavu navštívili aj naši priatelia milovníkov wyandotiek z Nového Bydžova, priateliaz Opavy, Krmelína, Červeníka, Leopoldova   Chocholnej Velčíc a viacero návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska. Vidno, že naša špeciálka si získava čoraz viac priaznivcov, o čom svedčí aj stále rastúci záujem o členstvo v našom klube.

Po skončení sa konala VČS klubu za r.2015, kde sa rozobral stav členskej základne, činnosť klubu za r. 2015 ako aj v odbornej časti výsledky skúšobných chovov a nastolili sa ďalšie úlohy klubu pre r. 2016. V diskusii padol návrh, aby sa konala ďalšia špeciálka v Žiline s tým, že p. Hollý prispeje polovicou za nájom haly.
Výbor si preto dá vypracovať ZO Žilina cenovú kalkuláciu podľa požiadaviek klubu, ak bude výhodnejšia ponuka v Žiline, tak sa budúca špeciálka uskutoční v Žiline. Treba si však uvedomiť, že výbor klubu v zmysle stanov SZCH zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu a preto bude rozhodnuté o mieste konania tam, kde to bude pre klub výhodnejšie. O všetkom budú členovia informovaní na stránkach klubu.

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým členom, za odvedenú prácu pre klub v r.2015
a zaželať všetkým členom veľa zdravia úspechov v rodinnom živote a chovateľských
úspechov v r. 2016
Vyúčtovanie špeciálky:

Náklady:                                                                                        Príjmy:

Poháre  -                                                  133 €                         Občerstvenie -        137 €
Tovar obchod/ Koník/-                        103 €                         Krmivá -                    78 €
Mäso – výrobky                                      118 €                         Štartovné  -               60 €
Tovar do varenia -                                    24 €                        Katalógy -                  24 €
PHM/ nafta/                                             20 €
Posudzovatelia -                                       32 €
Za požičanie klietok -                              20 €

Spolu:                                                        442 €                                                              299 €

Celkom nás teda špeciálka  stála   143 €  / nahrubo/ presné zúčtovanie bude na VČS.

                                                                       Wels  2014

Po nevydarenom výlete na výstavu v Lipsku ,sme sa rozhodli, že pôjdeme na 21.národnú výstavu zvierat v Rakúskom Welse . Stretli sme sa tam piati členovia klubu: ja, Radim Oravec, Miroslav Porubský ,Milan Sahulčík a Michal Sysel. Prišli sme tam o 6,20 hod a už sme pred vstupnou bránou počuli samú češtinu a slovenčinu a nebyť nápisov a niekoľko slov poriadateľov po nemecky, mal som pocit, že sme na Slovenskú. Presne o 7,00 hod sa otvorili brány a nastal obrovský tlak na dve pokladne, ktoré spočiatku predávali katalógy a vstupenky. No treba povedať, že v priebehu pol hodiny sa situácia znormalizovala a všetko išlo v pohode, bez akýchkoľvek problémov.
V prvom rade ma prekvapila estetická stránka výstavy, kde všetko bolo vyzdobené strom-
čekmi, ozdobnými trávami a kvetmi v kvetináčoch. Zadné steny klietok a predelenia medzi klietkami boli z trstiny, čo vytváralo  naozaj dobrý dojem a boli to všetko prírodné materiály.
Pochopiteľne v prvom rade nás zaujímala vystavená hydina, ktorej bolo celkom vystavené
 1901 ks. Klietky boli veľmi dobre usporiadané, so širokými chodbičkami medzi radmi, naviac po dĺžke predelené na menšie úseky, takže človek mohol  v kľude prechádzať pomedzi rady
a nemusel obchádzať celý rad / ako u nás/.
Ihneď sme išli pochopiteľne pozrieť veľké wyandotky, ktorých bolo vystavené len 14 ks,
z toho 12 strieborno sfarbených čierno lemovaných. Z piatich vystavených kohútov boli
traja ocenený 93 b. a dvaja 91 b. a to bol k ním ešte posudzovateľ celkom milosrdný.
Sliepky boli ocenené o čosi lepšie 93 a 94 b. jedna, ako šampión 96b., ale treba povedať,
že kvalita týchto zvierat nezodpovedala ich bodovému ohodnoteniu.
Boli vystavené ešte 2 ks zlatých bielo lemovaných, jeden kohút ocenený 90 b., bol krátky
a mal modré perie v chvoste a sliepka, ktorá bola ocenená 93 b.
Na priliatie krvi sme ju kúpili aj jedného kohúta strieborno sfarbeného, čierno lemovaného.

Zdrobnených bolo vystavených celkom 153 ks, z toho bielych 30 ks, čiernych 18 ks, modrých
6 ks, žltých 6 ks, červených 18 ks, pásikavých 6 ks, strieborno sfarbených vlnitých 11 ks, oran-
žových vlnitých 11 ks, strieborných čierno lemovaných 11 ks, bielych kolumbijských 6 ks,
žltých kolumbijských 12 ks, lososových 6 ks a rodofarbých 12 ks.

Ak by som mal zhodnotiť kvalitu vystavených zvierat musím povedať, že kvalita nezodpove-
dala bodovému hodnoteniu vystavených zvierat. Je to dané aj rakúskym systémom hodno-
tenia, keď na titul šampióna musí mať zviera 96 a viac b. a posudzovateľ má dané udeliť určitý počet šampiónov tak musí spraviť aj horšie zviera 96 b. aby udelil titul šampióna
v určenom farebnom ráze. Treba povedať, že sa našlo aj pár lepších zvierat, ale ostatné
by u nás skončili v kategórii uspokojivý, max. dobrý.
Najväčšie chyby, ktoré sa vyskytovali u vystavených zvierat boli, krátke a plytké trupy,
chýbajúce oblúkovite línie spodku trupov, z čoho vyplývajú ploché prsia. U viacerych
kohútov boli veľké chvosty presahujúce výšku hlavy, pritom boli pomerne vysoko hod-
notené, ba na niektoré boli udelené i tituly šampiónov.
Takmer na všetkých bola nerovnomerná základná farba no najviac to bolo vidieť na jedno-
farebných rázoch.
Čo mi najviac chýbalo na vystavených wyandotkách boli krásne oblé tvary a harmonický
súlad jednotlivých plemenných znakov, čo narúšalo celkový dojem z vystaveného zvieraťa.

Zo zdrobnených sme kúpili dve sliepočky žltých kolumbijských na zmenu krvi a pre priateľov
jedného kohúta lakenfeldky a jedného kohúta zdrobnenej malajky.
Keď som porovnával ceny predajných zvierat najmä u hydiny boli neúmerne vysoké v pome-
re ku kvalite predajných zvierat, u králikov sa dali naopak kúpiť kvalitné zvieratá za pomerne slušné ceny.
Potom sme si prešli celú výstavu, kde ma zaujali pomerne pekné lakenfeldky, sandhaimerky,
sulmtálky, staroštajerské a apenzelský chocholáči, ktoré na našich výstavách nie je možné
vidieť a boli pomerne v slušnej kvalite.
Výstava zanechala vo mne veľmi dobrý dojem, najmä svojou kultúrnosťou, množstvom
propagačného materiálu kvalitným katalógom ako aj predajom zvierat / u hydiny/ a bola dobrou školou pre mňa ako posudzovateľa.
Naše dobré pocity umocnilo, krásne slnečné počasie a šťastný návrat domov. Takže môžeme
byť spokojný s predvianočným výletom.
                                                                                   Klement Kubiš
.

TOPlist